Visualització de contingut web

Calendari de matrícula de la prova extraordinària de 2020

Consulta a la inscripció a la prova de nivell C1 en aquest enllaç.

El termini per a reclamacions o per a esmenar errors és fins al dimecres 21 d'octubre de 2020. Si no us trobeu matriculat i sí que vau realitzar el pagament de la taxa, envieu un correu electrònic a jqcv@gva.es indicant totes les vostres dades personals i adjunteu el justificant de pagament per tal de resoldre la incidència. Si detecteu alguna dada incorrecta, envieu un correu electrònic a jqcv@gva.es i indiqueu quina esmena cal fer.

 

Matrícula per a la prova de nivell C1

a. Termini de matrícula: del 28 de setembre al 2 d'octubre de 2020, ambdues dates incloses.

b. La inscripció es realitza exclusivament per via telemàtica, a través d'aquest enllaç. (ACTUALMENT NO QUEDEN PLACES DISPONIBLES EN CAP DE LES SEUS).

Instruccions del tràmit telemàtic:

La inscripció es podrà realitzar tant amb certificat digital com sense. Si desitgeu matricular-vos utilitzant el certificat digital, heu de triar l'opció "Tramitar amb certificat". Si desitgeu matricular-vos sense certificat digital, heu de triar l'opció "Tramitar telemàticament".

Recordeu que, per a poder participar en les proves, cal haver completat fins al final el procediment de matrícula:

  1. Emplenar el formulari en línia

  2. Annexar la documentació, si escau (discapacitat, família nombrosa, etc.)

  3. Pagament de les taxes de manera telemàtica

  4. Registrar/validar la sol·licitud electrònicament

  5. Guardar el justificant d'inscripció

  • AVÍS: si utilitza el tràmit sense certificat digital, després de validar la inscripció, es generarà un justificant que indica: "Aquesta impressió no és justificant de registre". És una indicació que ix per defecte perquè s'ha usat el tràmit sense certificat però el justificant i el registre de la sol·licitud, són vàlids.

Una vegada fets aquests passos, la matrícula queda completada i no cal enviar cap document a l'Administració. La sol·licitud es considerarà presentada i registrada davant de l'Administració en el moment en què siga completat tot el procés telemàtic. Les persones aspirants hauran d'imprimir el justificant generat de registre i pagament com a confirmació de la presentació telemàtica i dur-lo el dia de la prova.

c. No seran vàlides, per tant, les sol·licituds que, encara que hagen sigut pagades, no hagen sigut registrades electrònicament en la plataforma de matriculació.

d. Les places de matrícula  estan limitades per la capacitat de les seus; per tant, no s'admetrà cap canvi de localitat.

Atenció a les persones amb diversitat funcional

Els aspirants amb diversitat funcional acreditada que sol·liciten mesures d'adaptació han d'especificar-ho en la matrícula i han d'adjuntar un "informe d'adaptació de temps o de mitjans", expedit pels serveis competents en matèria de diversitat funcional de la Generalitat Valenciana, de les altres comunitats autònomes o de l'Estat.