T'interessa

Portals

Correcció de Textos

Correcció de Textos

La prova s'estructura en tres àrees, que avaluen els continguts del programa de Correcció de textos.

 
Àrea
Valor
Durada
Correcció de textos escrits (originals)
70 %
 2 hores i 30 minuts
Normativa lingüística i registres
10 %
Correcció tipogràfica (galerades)
20 %

 

 

La puntuació mínima exigida per a obtindre el certificat és d'un 60% de la prova.

Continguts

Continguts

OBJECTIU GENERAL

El coneixement i l'aplicació dels criteris i els recursos necessaris per a la correcció de textos orals i escrits en valencià.

OBJECTIUS ESPECÍFICS

Conéixer, a grans trets, els diversos criteris de correcció :

 • Dins del marc històric (abans i després de la normativització).
 • Segons les varietats de la llengua.
 • Segons els diferents registres lingüístics.

 

Aplicar de manera coherent els criteris de correcció d'acord amb els següents aspectes:

 • Les normes gramaticals (orals i escrites).
 • La varietat lingüística: estàndard/no estàndard.
 • El registre lingüístic.
  • La temàtica (selecció del nivell d'especialització adequat).
  • El mode (oral, escrit).
  • El tenor interpersonal.
  • El nivell adequat de formalitat.
  • El tenor funcional: d'acord amb el propòsit de la comunicació.
  • La coherència de contingut i formal del text: intel·legibilitat, exposició clara i ordenada de les idees i relació lògica entre estes, unificació de les solucions lingüístiques.

Conéixer els diferents aspectes que condicionen la correcció i aplicar-ne les tècniques adequades a cada cas.

 • Funcions de corrector segons la relació entre autor i corrector, corrector i reproductor oral, corrector i editor.
 • Tècniques de correcció adequades a cada fase segons el tipus de text:
  • Escrits:
   - Originals en valencià i traduccions en valencià.
   - Primeres proves o galerades.
   - Segones proves o compaginades.
  • Orals:
   - Originals en valencià i traduccions en valencià.
   - Revisió del guió previ.
   - Seguiment d'assaig o de proves.
   - Correcció durant l'enregistrament i una vegada fet l'enregistrament.
   - Assessorament posterior
 • Signes convencionals de correcció.

Aplicar convencions gràfiques i estructurals adequades al text escrit.

 • Funció dels signes de puntuació.
 • Ús de les majúscules.
 • Ús de les abreviacions: abreviatures, símbols i sigles.
 • Funció dels diferents estils de lletra: redona, cursiva, versaleta, negreta, combinacions d'estils de lletra.
 • Criteris per a fixar apartats en un text o en un índex.
 • Criteris per a citar bibliografia.
 • Criteris per a introduir notes de crida de l'autor, del traductor, del curador i del redactor.

Conéixer els diferents materials lingüístics d'ús més generalitzat. Continguts:

 • Gramàtiques: normatives, descriptives, històriques i dialectals.
 • Diccionaris i vocabularis: normatius, descriptius, etimològics, dialectals, de sinònims i antònims, especialitzats, de modismes i frases fetes, de barbarismes.
 • Altres materials: converses filològiques o comentaris lingüístics, articles i estudis sobre punts concrets, obres d'escriptors amb autoritat lingüística reconeguda, sistemes de transliteració i de transcripció.

Proves anteriors