Informació sobre els certificats de valencià

Els certificats oficials de valencià s’obtenen mitjançant una prova i acrediten un determinat nivell de coneixement de la llengua. Aquests certificats segueixen els continguts del Marc europeu comú de referència, que ha esdevingut l’estàndard en l’acreditació de coneixements de llengües a la Unió Europea.

Els certificats que expedeixen la Generalitat Valenciana (Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià), la Generalitat de Catalunya (Secretaria de Política Lingüística), el Govern de les Illes Balears (Direcció General de Política Lingüística) i el Govern d’Andorra (Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior) a partir de la superació d'una prova tenen reconeixement mutu i són el mitjà principal per acreditar un nivell de valencià davant qualsevol organisme d’aquests quatre territoris.

 

Les proves s’estructuren en sis nivells: A1 (el més bàsic), A2, B1, B2, C1 i C2 (el més elevat). Els quatre organismes certifiquen tots els nivells excepte l’A1, que només el certifiquen el Govern d’Andorra i la Generalitat Valenciana

D’acord amb el Marc europeu comú de referència per a les llengües els nivells es poden definir així:

  • Certificat de nivell A1. Comprén i utilitza expressions i frases molt senzilles per satisfer les primeres necessitats. Pot presentar-se, formular i respondre preguntes sobre on viu, la gent que coneix i les coses que té o fa habitualment.
  • Certificat de nivell A2. Pot comunicar-se en situacions senzilles i habituals que exigeixen un intercanvi simple i directe d’informació sobre temes familiars i habituals (informacions personals, compres, habitatge, ocupació, etc.).
  • Certificat de nivell B1. Comprén les idees principals d’una informació clara sobre temes relatius a la feina, a l’escola, a l’oci, etc. Pot fer front a la major part de situacions lingüístiques i produir un discurs senzill i coherent sobre temes familiars o d’interés personal.
  • Certificat de nivell B2. Comprén les idees principals de textos complexos sobre temes concrets i abstractes personals i de la seua feina. S’expressa amb prou fluïdesa per mantindre una interacció amb parlants nadius.
  • Certificat de nivell C1. Comprén una àmplia gamma de textos llargs i complexos i s’expressa amb fluïdesa i espontaneïtat. Pot utilitzar la llengua per a propòsits socials, acadèmics i professionals amb textos clars, ben estructurats i detallats.
  • Certificat de nivell C2. Comprén sense esforç tot el que llegeix o escolta i pot expressar-se espontàniament, amb fluïdesa i precisió, distingint matisos subtils de significat fins i tot en les situacions més complexes.

Els exàmens oficials de tots quatre organismes certificadors estan oberts a tota la població major de 16 anys. A la Comunitat Valenciana i les Illes Balears cal disposar de NIE o DNI, i a Catalunya també s’admet la inscripció amb passaport; en el cas d’Andorra no cal acreditar la residència al país o la nacionalitat.

  • Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, ​​​​​​Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme de la Generalitat Valenciana

Web: jqcv.gva.es

A/e: jqcv@gva.es

Telèfon: 961 970 189 o 961 970 104

  • Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya

Web:  llengua.gencat.cat

Bústia de contacte: llengua.gencat.cat/bustiacertificats

Telèfon: 93 467 91 30

  • Direcció General de Política Lingüística del Govern de les Illes Balears

Web: dgpoling.caib.cat

A/e: provescatala@dgpoling.caib.es

Telèfon: 971 17 76 34

  • Ministeri de Cultura del Govern d'Andorra

Web: educacio.ad

A/e: catala_examens@govern.ad

Telèfon: (00376) 875708 ext. 3330