T'interessa

Portals

Llenguatge als Mitjans de Comunicació

Llenguatge als Mitjans de Comunicació

La prova s'estructura en quatre àrees, que avaluen els continguts del programa de Llenguatge als Mitjans de Comunicació.

 
Àrea
Valor
Durada
La llengua i els mitjans de comunicació
10 %
 2 hores i 30 minuts
Normativa gramatical i llengua estàndard
40 %
Normativa gramatical i registre periodístic
20 %
Elocució, ortologia i puntuació
30 %

 

 

La puntuació mínima exigida per a obtindre el certificat és d'un 60% de la prova.

Continguts

Continguts

OBJECTIUS ESPECÍFICS (TEMARI)

1. ESPECIFICITAT DEL LLENGUATGE PERIODÍSTIC

Conéixer i aplicar a la pràctica els conceptes i el marc teòric a fi d'entendre el registre periodístic dels mitjans de comunicació.

 • Característiques generals i específiques dels textos periodístics El context sociolingüístic valencià La tipologia lingüística
  • Variants personals: geogràfiques, socials i històriques
  • Variants funcionals: estils o registres
 • Tractament de la informació. Criteris lingüístics i periodístics. Els llibres d'estil
  • Criteris informatius
  • Normes de redacció
  • Normes d'estil
  • Gramàtica pràctica per a periodistes
 • La correcció periodística: entre la normativa i el llenguatge estàndard
 • Els estils periodístics
  • Estil informatiu
  • Estil interpretatiu
 • Els gèneres periodístics: la notícia, el reportatge, la crònica, l'entrevista, l'editorial
 • El procés de redacció d'un text periodístic
  • Planificació: a qui, sobre què, per què, com
   • Anàlisi de la situació comunicativa
   • Arreplega d'informació
   • Selecció i ordenació de la informació
  • Redacció
   • Estructura del text: paràgrafs, connectors, puntuació
   • Estil
  • Revisió
   • Revisió del contingut
   • Revisió gramatical
   • Revisió de les convencions
 • Els elements de titulació
  • a) El títol o titular
  • b) El lid o entradeta
  • c) L'intertítol
 • Tipologia dels mitjans de comunicació
  • a) La premsa
  • b) La ràdio
  • c) La televisó

2. MODEL ORAL PERIODÍSTIC

Conéixer i aplicar a la pràctica periodística (textos orals) els sons de la llengua

 • Conceptes bàsics
 • Classificació dels sons de la llengua
  • Segons el punt d'articulació
  • Segons el mode d'articulació
 • Vocalisme tònic i àton
  • Vocals obertes i tancades
  • Alteracions en els usos de les vocals <a> i <e>
  • Alteracions en els usos de les vocals <e> i <i>
  • Alteracions en els usos de les vocals <o> i <u>
 • Accentuació
  • Accentuació genuïna dels compostos
  • Desplaçament incorrecte de l'accent
  • Canvis d'accent
 • Consonantisme
  • Oclusives: Usos de les grafies que representen els sons
  • Fricatives:
   • Usos que representen les grafies dels sons
   • Usos que representen les grafies dels sons
   • Usos que representen les grafies dels sons
  • Africades: Usos que representen les grafies dels sons
  • Vibrants: Usos que representen les grafies dels sons
  • Laterals: Usos que representen les grafies dels sons
  • Nasals: Usos que representen les grafies dels sons
 • Grups consonàntics
 • Fonètica sintàctica
  • Enllaços vocàlics
   • Elisió
   • Sinalefa
   • Casos especials
  • Enllaços consonàntics
   • Sonoritzacions
   • Assimilacions i dissimilacions
   • Casos especials

3. MODEL ESCRIT PERIODÍSTIC

Conéixer i aplicar a la pràctica periodística (textos escrits) la normativa gramatical, tenint en compte l'ús lingüístic dels mitjans de comunicació

 • L'article
  • L'article personal
  • L'article dels noms de lloc
  • L'article neutre: solucions més espontànies
 • El gènere
  • Formació del femení
  • Professions, càrrecs, titulacions, oficis, etc.
  • Femení dels substantius acabats en -eu
  • El sexisme aplicat al llenguatge del mitjans de comunicació
  • Diferències de gènere entre el valencià i el castellà
 • El nombre
  • Formació del plural de noms i adjectius acabats en -sc, -st,
  • -xt i -ig
  • Plural d'alguns mots acabats en -e àtona
  • Plural de dinasties i llinatges
  • Plural de mots compostos
  • Plural de mots estrangers
  • Diferències de nombre entre el valencià i el castellà
 • L'adjectiu
  • Alteracions morfemàtiques
 • Els possessius
  • Criteris d'ús dels possessius tònics i àtons
  • Criteris d'ús de les formes de diversos posseïdors (llur, llurs)
  • Ús abusiu dels possessius
 • Els demostratius
  • El sistema binari i ternari dels usos geogràfics. Criteris generals d'ús
 • Els numerals
  • Els cardinals: criteri general dels usos geogràfics
  • Els ordinals
  • Els partitius
  • Els multiplicatius
 • Els quantitatius
  • Oposició prou / bastant
  • gaire / massa / molt
  • gens / cap (res)
  • Flexió de gaire, bastant, prou, massa, força
 • Els indefinits
  • cadascú / cadascun
  • tot / tota
  • Ús incorrecte de mateix, propi i varis
  • El castellanisme algo: solucions genuïnes
 • Els pronoms relatius
  • que / qual: Solucions afectades i solucions espontànies
  • La seqüència {prep. + el + que}: ús especial
  • El grup el que: ús incorrecte
  • El relatiu possessiu castellà cuyo i derivats: solucions espontànies
  • El relatiu neutre
 • Els pronoms interrogatius i exclamatius
  • El cas del quantitatiu exclamatiu que (inaccentuat)
 • Els pronoms febles
  • Formes espontànies i formes literàries: criteris d'ús
  • El cas de l'OI plural
  • Els pronoms adverbials en i hi
  • Usos del pronom ho
 • El verb
  • El paradigma regular i el paradigma irregular
  • El verb ser i estar: principals usos
  • Usos del pretèrit perfet simple i perifràstic
  • Criteris d'usos dels temps verbals que presenten varietat formal: incoatius, pretèrit imperfet de subjuntiu, present d'indicatiu
  • Concordança: el cas del verb haver-hi i el participi passat
  • Doblets formals del tipus llançar/llençar; vindre/venir; tindre/tenir; vore/veure; caldre/caler, etc.
 • Les perífrasis verbals
  • Les perífrasis d'obligació
  • Les perífrasis de probabilitat
  • Les perífrasis d'imminència
  • Altres perífrasis
 • L'adverbi
  • Sistema binari i ternari: variants dialectals i formes generals
  • Els adverbis en -ment
 • Les preposicions
  • Usos no normatius
  • Canvi i caiguda de preposicions
  • Casos conflictius: per / per a; com / com a; fins / fins a; al + inf.; de + inf.
  • Usos de les preposicions àtones a i en en designacions de lloc
  • L'OD sense preposició
 • Conjuncions
  • Supressió incorrecta de la conjunció completiva que
  • Usos de com que i doncs
  • Distinció d'ús entre mentre i mentre que
 • Lèxic
  • Lèxic i normativa: criteris d'ús dels principals diccionaris
  • Paraules usuals, inusuals, d'ús general, d'ús restringit, inadmissibles...
  • Doblets nominals
  • Arcaismes i mots literaris
  • Tòpics, usos impropis o abusius
  • Manlleus: estrangerismes (adaptats - no adaptats), mots que contenen h aspirada, la seqüència inicial {s + consonant}, altres grafies no valencianes (k, y...), etc.
  • Neologismes
  • Geosinònims o sinònims interdialectals
  • Topònims, antropònims i gentilicis
  • Locucions i frases fetes

4. CONVENCIONS GRÀFIQUES

Conéixer i aplicar a la pràctica periodística les convencions gràfiques arbitràries més usuals en els mitjans de comunicació.

 • Abreviacions
 • abreviatures
 • sigles (i acrònims)
 • símbols
 • Nombres: xifres i lletres, el punt en les xifres, nombres romans.
 • Tractaments
 • Majúscules i minúscules
 • Tipus de lletra:
 • negreta
 • cursiva
 • versaleta
 • Signes de puntuació
 • Coma
 • Punt i coma
 • Punt
 • Interrogació i admiració: usos dels signes a principi de frase
 • Punts suspensius
 • Parèntesis
 • Claudàtors
 • Guions
 • Guionets
 • Asteriscos
 • Cometes (simples i dobles)
 • Separació de mots: casos especials
 • L'apòstrof: casos especials:
 • davant d'abreviacions
 • davant de h aspirada
 • davant de xifres
 • davant de {s + consonant}
 • davant de mots en cursiva, negreta
 • davant de cometes
 • davant de noms comercials
 • davant de contraccions
 • davant de noms de lloc que duen article
 • a final de línia
 • Criteris de traducció: topònims, antropònims, institucions, obres cinematogràfiques, etc.
 • Criteris d'accentuació: sistema valencià (café, conéixer...), cognoms, majúscules, abreviacions
 • Signes en contacte:
 • Signes d'entonació, punts, punt i coma, dos punts, punts suspensius, cometes, parèntesis, guions, punts d'abreviatura, etc, entre ells mateixos
 • Incís: dins d'un parèntesi, dins de cometes
 • Cometes dins de cometes

Proves anteriors