T'interessa

Portals

Calendari de matrícula de les proves de 2024

Calendari de matrícula de les proves de 2024

MATRÍCULA PER A LES PROVES DE 2024

REQUISITS GENERALS

- Les persones interessades poden matricular-se en tots els nivells de coneixements de llengua que desitgen, sempre que les proves no coincidisquen en el mateix dia i a la mateixa hora. Consulteu el calendari de proves.

- Per a participar en les proves de la JQCV és requisit imprescindible haver complit els 16 anys en el moment de realitzar la prova.

- Les persones interessades poden matricular-se del nivell que vullguen sense necessitat d'acreditar el nivell anterior.

- Per a matricular-se de la prova de Llenguatge administratiu o Llenguatge als mitjans de comunicació cal estar en possessió del nivell C1 de valencià o equivalent.

- Per a matricular-se de la prova de Correcció de textos cal estar en possessió del nivell C2 de valencià o equivalent.

TERMINIS D'INSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

Llenguatges específics:

El període de matrícula telemàtica dels llenguatges específics (Llenguatge administratiu, Llenguatge als mitjans de comunicació i Correcció de textos) és des de les 9:00 h del 6 de maig fins a les 23:59 h del 10 de maig de 2024, sense necessitat de petició prèvia de torn.

Enllaç al tràmit de matrícula
Tutorial de matrícula dels llenguatges específics

NOVETAT: Consulta de la inscripció a les proves de llenguatges específics [data de publicació: 20/05/2024]

Termini per a esmenes fins al 29 de maig de 2024.
- Si no vos trobeu matriculat o matriculada i sí que vau realitzar el pagament de la taxa en el termini establit, envieu un correu electrònic a jqcv@gva.es indicant totes les vostres dades personals i el nivell de la prova i adjunteu el justificant de pagament per tal de resoldre la incidència. Si detecteu alguna dada incorrecta, envieu un correu electrònic a jqcv@gva.es i indiqueu quina esmena cal fer.

Nivells A2, B1 i B2:

El període de matrícula telemàtica dels nivells A2, B1 i B2 és des de les 9:00 h del 25 de juny fins a les 23:59 h de l'1 de juliol de 2024, sense necessitat de petició prèvia de torn.

Enllaç al tràmit de matrícula

Tutorial de matrícula dels nivells A2, B1 i B2
 

Nivells C1 i C2:
En el cas dels nivells C1 i C2, cal fer una sol·licitud de torn de matrícula (cita prèvia telemàtica) com a requisit previ a la matriculació dels aspirants. La petició de cita prèvia no requerix signatura electrònica.

La sol·licitud de torn de matrícula dels nivells C1 i C2 està disponible en els dies i horaris següents:

Nivell C1: des de les 9 hores del dia 3 de juliol fins a les 9 hores del dia 8 de juliol de 2024 o fins que s’esgoten els torns.

Nivell C2: des de les 10 hores del dia 3 de juliol fins a les 10 hores del dia 8 de juliol de 2024 o fins que s’esgoten els torns.

Els enllaços a les diferents sol·licituds de torn (cita prèvia telemàtica) es troben en la pàgina web https://provesjqcv.gva.es/

Les persones aspirants amb torn assignat del nivell C1 i nivell C2 han de realitzar la matrícula telemàtica i pagament de la taxa necessàriament en la data i en la franja horària que se’ls haja assignat. Atés que el nombre de places disponibles en estos nivells és limitat, l'obtenció del torn no garantix l'obtenció de la plaça.

Tutorial de matrícula dels nivells C1 i C2

INSTRUCCIONS GENERALS DEL TRÀMIT TELEMÀTIC DE MATRÍCULA

La inscripció es pot realitzar tant amb certificat digital com sense. Si desitgeu matricular-vos utilitzant el certificat digital, heu de triar l'opció "Sol·licitud autenticada". Si desitgeu matricular-vos sense certificat digital, heu de triar l'opció "Sol·licitud no autenticada".

Recordeu que, per a poder participar en les proves, cal haver completat fins al final el procediment de matrícula:

  1. Ompliu el formulari en línia.
  2. Annexeu la documentació (si és el cas: discapacitat, família nombrosa, etc.).
  3. Pagament de les taxes de manera telemàtica.
  4. Registreu/valideu la sol·licitud electrònicament.
  5. Guardeu el justificant d'inscripció.
  • AVÍS: si utilitzeu el tràmit sense certificat digital, després de validar la inscripció, es genera un justificant que indica: "Esta impressió no és justificant de registre". És una indicació que es mostra per defecte, perquè s'ha usat el tràmit sense certificat, però el justificant i el registre de la sol·licitud són vàlids.
  • Formulari de consultes per a incidències informàtiques: https://sede.gva.es/va/ajuda/suport
  • Consulteu les preguntes freqüents.

Una vegada fets estos passos, la matrícula queda completada i no cal enviar cap document a l'Administració. La sol·licitud es considera presentada i registrada davant de l'Administració en el moment en què estiga completat tot el procés telemàtic. Les persones aspirants heu d'imprimir el justificant generat de registre i pagament, com a confirmació de la presentació telemàtica, i dur-lo el dia de la prova.

La inscripció no finalitza després del pagament de les taxes. És necessari registrar la sol·licitud electrònicament o validar-la (en el cas del tràmit sense certificat) en l'assistent de tramitació perquè la seua presentació quede registrada. No són vàlides, per tant, les sol·licituds que, encara que hagen sigut pagades, no estiguen registrades electrònicament en la plataforma de matriculació.

Les places de matrícula  estan limitades per la capacitat de les seus; per tant, no s'admetrà cap canvi de localitat.

ATENCIÓ A LES PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL

Els aspirants amb diversitat funcional acreditada que sol·liciten mesures d'adaptació han d'especificar-ho en la matrícula i han d'adjuntar un "informe d'adaptació de temps o de mitjans", expedit pels servicis competents en matèria de diversitat funcional de la Generalitat Valenciana (Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge / Direcció General de les Persones amb Discapacitat) de les altres comunitats autònomes o de l'Estat. Per a més informació, consulteu la resolució de convocatòria de les proves en el DOGV.

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT DE CREENCES RELIGIOSES

Les persones matriculades que, per motius de creença religiosa i a l'empara de les lleis 24/1992 i 25/1992, de 10 de novembre, vullguen participar en les proves en un règim d'horari alternatiu, ho han de comunicar a la JQCV en el termini de matrícula i pagament de les taxes. La sol·licitud d'horari alternatiu per motiu de creença religiosa i la documentació acreditativa de la situació que dona dret a la participació en un horari alternatiu s'han de presentar per registre a la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià en el termini de matriculació corresponent o mitjançant qualsevol de les formes previstes en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.