Visualització de contingut web

Calendari de matrícula de les proves de 2021

PREINSCRIPCIÓ:

Segon període de proves (nivells B2 i C2)

1. La JQCV establirà un procediment de preinscripció telemàtica a través de la pàgina web de la JQCV. Les persones interessades ompliran un formulari en el qual triaran el nivell i la localitat on volen realitzar la prova. Solament es podrà fer la preinscripció en un únic nivell i localitat. La preinscripció està limitada a un únic nivell i seu per persona.

2. Les persones interessades podran preinscriure's en el nivell que desitgen, sense necessitat de tindre el certificat de nivell anterior al nivell de la preinscripció.

3. Les persones que emplenen la preinscripció són les responsables de comprovar i verificar l'exactitud de les dades de la sol·licitud. Una vegada completats tots els camps, i abans de registrar la sol·licitud de preinscripció comproveu que la informació introduïda és correcta. Les dades referents al nivell i localitat marcades en la preinscripció no podran modificar-se després.

4. El termini per a la preinscripció per als nivells B2 i C2 serà des de l'1 de setembre de 2021 a les 10:00 h fins al 7 de setembre de 2021 a les 10:00 h.

5. Una vegada finalitzat el formulari de preinscripció, es generarà un justificant on constaran les dades de l'aspirant, el nivell i la localitat seleccionades i un número d'inscripció. La preinscripció no es considerarà vàlida, si no s'ha generat el justificant amb el número d'inscripció.

6.  La JQCV assumeix la totalitat de les persones preinscrites. Per tant, totes les persones que realitzaren la preinscripció tenen plaça per a presentar-se a les proves de B2 i C2 i hauran d'efectuar el pagament de la taxa en el termini corresponent.

Consulta de les dades d'inscripció i confirmació de la plaça 

 

MATRÍCULA I PAGAMENT DE LA TAXA PER A LES PROVES DE B2 i C2:

- El termini per a la matrícula i el pagament de la taxa dels nivells B2 i C2 per a les persones que hagen obtingut plaça en aquests nivells serà del 17 al 22 de setembre, ambdós inclosos. 

- La matrícula i el pagament de la taxa únicament estarà disponible per als aspirants que realitzaren la preinscripció en el termini establert.

Enllaç al tràmit telemàtic de matrícula

 

 

INSTRUCCIONS DEL TRÀMIT TELEMÀTIC DE MATRÍCULA:

La inscripció es podrà realitzar tant amb certificat digital com sense. Si desitgeu matricular-vos utilitzant el certificat digital, heu de triar l'opció "Tramitar amb certificat". Si desitgeu matricular-vos sense certificat digital, heu de triar l'opció "Tramitar telemàticament".

Recordeu que, per a poder participar en les proves, cal haver completat fins al final el procediment de matrícula:

  1. Emplenar el formulari en línia

  2. Annexar la documentació, si escau (discapacitat, família nombrosa, etc.)

  3. Pagament de les taxes de manera telemàtica

  4. Registrar/validar la sol·licitud electrònicament

  5. Guardar el justificant d'inscripció

  • AVÍS: si utilitzeu el tràmit sense certificat digital, després de validar la inscripció, es generarà un justificant que indica: "Aquesta impressió no és justificant de registre". És una indicació que ix per defecte perquè s'ha usat el tràmit sense certificat però el justificant i el registre de la sol·licitud són vàlids.

  • Adreça electrònica d'incidències: generalitat_en_red@gva.es

  • Consulteu les Preguntes freqüents

Una vegada fets aquests passos, la matrícula queda completada i no cal enviar cap document a l'Administració. La sol·licitud es considerarà presentada i registrada davant de l'Administració en el moment en què siga completat tot el procés telemàtic. Les persones aspirants hauran d'imprimir el justificant generat de registre i pagament com a confirmació de la presentació telemàtica i dur-lo el dia de la prova.

d. La inscripció no finalitza després del pagament de les taxes. És necessari registrar la sol·licitud electrònicament o validar-la (en el cas del tràmit sense certificat) en l'assistent de tramitació perquè la seua presentació quede registrada.No seran vàlides, per tant, les sol·licituds que, encara que hagen sigut pagades, no hagen sigut registrades electrònicament en la plataforma de matriculació.

e. Les places de matrícula  estan limitades per la capacitat de les seus; per tant, no s'admetrà cap canvi de localitat.

ATENCIÓ A LES PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL

Els aspirants amb diversitat funcional acreditada que sol·liciten mesures d'adaptació han d'especificar-ho en la matrícula i han d'adjuntar un "informe d'adaptació de temps o de mitjans", expedit pels serveis competents en matèria de diversitat funcional de la Generalitat Valenciana, de les altres comunitats autònomes o de l'Estat. Per a més informació consulteu la resolució de convocatòria de les proves en el DOGV.

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT DE CREENCES RELIGIOSES

Les persones matriculades, que per motius de creença religiosa i a l'empara de les lleis 24/1992 i 25/1992, de 10 de novembre, vulguen participar en les proves en un règim d'horari alternatiu, ho han de comunicar a la JQCV en el termini de matrícula i pagament de les taxes. La sol·licitud d'horari alternatiu per motiu de creença religiosa i la documentació acreditativa de la situació que dona dret a la participació en un horari alternatiu haurà de ser presentada per registre a la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià en el termini de matriculació corresponent o mitjançant qualsevol de les formes previstes en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.