T'interessa

Portals

Calendari de matrícula de les proves de 2024

Calendari de matrícula de les proves de 2024

MATRÍCULA PER A LES PROVES DE 2024

Encara no hi ha informació sobre els terminis de matrícula per a les proves de 2024. La informació es publicarà durant el primer trimestre de l'any. 

REQUISITS GENERALS

- Les persones interessades poden matricular-se en tots els nivells de coneixements de llengua que desitgen, sempre que les proves no coincidisquen en el mateix dia i a la mateixa hora. Consulteu el calendari de proves.

- Per a participar en les proves de la JQCV és requisit imprescindible haver complit els 16 anys en el moment de realitzar la prova.

- Les persones interessades poden matricular-se del nivell que vulguen sense necessitat d'acreditar el nivell anterior.

- Per a matricular-se de la prova de Llenguatge administratiu o Llenguatge als mitjans de comunicació cal estar en possessió del nivell C1 de valencià o equivalent.

- Per a matricular-se de la prova de Correcció de textos cal estar en possessió del nivell C2 de valencià o equivalent.

INSTRUCCIONS GENERALS 

La inscripció es pot realitzar tant amb certificat digital com sense. Si desitgeu matricular-vos utilitzant el certificat digital, heu de triar l'opció "Sol·licitud autenticada". Si desitgeu matricular-vos sense certificat digital, heu de triar l'opció "Sol·licitud no autenticada".

Recordeu que, per a poder participar en les proves, cal haver completat fins al final el procediment de matrícula:

  1. Emplenar el formulari en línia.
  2. Annexar la documentació (si escau: discapacitat, família nombrosa, etc.).
  3. Pagament de les taxes de manera telemàtica.
  4. Registrar/validar la sol·licitud electrònicament.
  5. Guardar el justificant d'inscripció.
  • AVÍS: si utilitzeu el tràmit sense certificat digital, després de validar la inscripció, es genera un justificant que indica: "Aquesta impressió no és justificant de registre". És una indicació que es mostra per defecte, perquè s'ha usat el tràmit sense certificat, però el justificant i el registre de la sol·licitud són vàlids.
  • Adreça electrònica d'incidències: generalitat_en_red@gva.es.
  • Consulteu les preguntes freqüents.

Una vegada fets aquests passos, la matrícula queda completada i no cal enviar cap document a l'Administració. La sol·licitud es considera presentada i registrada davant de l'Administració en el moment en què siga completat tot el procés telemàtic. Les persones aspirants han d'imprimir el justificant generat de registre i pagament, com a confirmació de la presentació telemàtica, i dur-lo el dia de la prova.

La inscripció no finalitza després del pagament de les taxes. És necessari registrar la sol·licitud electrònicament o validar-la (en el cas del tràmit sense certificat) en l'assistent de tramitació perquè la seua presentació quede registrada. No són vàlides, per tant, les sol·licituds que, encara que hagen sigut pagades, no hagen sigut registrades electrònicament en la plataforma de matriculació.

Les places de matrícula  estan limitades per la capacitat de les seus; per tant, no s'admetrà cap canvi de localitat.

ATENCIÓ A LES PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL

Els aspirants amb diversitat funcional acreditada que sol·liciten mesures d'adaptació han d'especificar-ho en la matrícula i han d'adjuntar un "informe d'adaptació de temps o de mitjans", expedit pels serveis competents en matèria de diversitat funcional de la Generalitat Valenciana, de les altres comunitats autònomes o de l'Estat. Per a més informació, consulteu la resolució de convocatòria de les proves en el DOGV.

 

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT DE CREENCES RELIGIOSES

Les persones matriculades que, per motius de creença religiosa i a l'empara de les lleis 24/1992 i 25/1992, de 10 de novembre, vulguen participar en les proves en un règim d'horari alternatiu, ho han de comunicar a la JQCV en el termini de matrícula i pagament de les taxes. La sol·licitud d'horari alternatiu per motiu de creença religiosa i la documentació acreditativa de la situació que dona dret a la participació en un horari alternatiu s'han de presentar per registre a la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià en el termini de matriculació corresponent o mitjançant qualsevol de les formes previstes en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.