Calendari de matrícula de les proves de 2022

Calendari de matrícula de les proves de 2022

Verificació de la matrícula de las proves de la convocatòria de 2022

Podeu consultar la vostra inscripció a les proves dels nivells A2, B1, B2, C1 i C2 de la JQCV de la convocatòria de 2022 en aquest enllaç:

Consulta de la inscripció

(Data de publicació 13.09.2022)

El termini per a reclamacions o per a esmenar errors és fins al 21 de setembre de 2022. No s'acceptarà cap reclamació presentada després d'aquesta data.

Si no us trobeu matriculat o matriculada i sí que vau realitzar el pagament de la taxa en el termini establert, envieu un correu electrònic a jqcv@gva.es indicant totes les vostres dades personals, el nivell, la localitat d'examen i adjunteu el justificant de pagament per tal de resoldre la incidència.

Si detecteu alguna dada incorrecta, envieu un correu electrònic a jqcv@gva.es i indiqueu quina esmena cal fer.

MATRÍCULA PER A LES PROVES DE 2022

REQUISITS GENERALS:

- Les persones interessades podran matricular-se en tots els nivells de coneixements de llengua que desitgen, sempre que les proves no coincidisquen en el mateix dia i a la mateixa hora. Consulteu el calendari de proves

- Per a matricular-se en les proves de la JQCV és requisit imprescindible haver complit els 16 anys en el moment de realitzar la prova.
- Les persones interessades poden matricular-se del nivell que vulguen sense necessitat d'acreditar el nivell anterior.

TERMINIS D'INSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

Llenguatges específics

El període de matrícula telemàtica dels llenguatges específics (Llenguatge administratiu, Llenguatge als mitjans de comunicació i Correcció de textos) serà del 2 al 6 de maig de 2022, sense necessitat prèvia de torn. Enllaç a la matrícula dels llenguatges específics.(FINALITZAT)

Nivells A2, B1 i B2

El període de matrícula telemàtica dels nivells A2, B1 i B2 serà del 27 de juny a l'1 de juliol de 2022, ambdós inclosos, sense necessitat de petició prèvia de torn.                                                                      Enllaç a la matrícula dels nivells A2, B1 i B2. (FINALITZAT)

Tutorial i instruccions de matrícula nivell A1, B1 i B2

Nivells C1 i C2

En el cas dels nivells C1 i C2 caldrà fer una sol·licitud de torn de matrícula (cita prèvia) com a requisit previ a la matriculació dels aspirants.

La sol·licitud de torn de matrícula dels nivells C1 i C2 estarà disponible en els dies i horaris següents:

Nivell C1: des de les 9 hores del dia 7 de juliol fins a les 9 hores del dia 12 de juliol de 2022 o fins que s’esgoten els torns.

Nivell C2: des de les 10 hores del dia 7 de juliol fins a les 10 hores del dia 12 de juliol de 2022 o fins que s’esgoten els torns.

Els enllaços a les diferents sol·licituds de torn (cita prèvia) es trobaran a la pàgina web https://provesjqcv.gva.es

Les persones aspirants amb torn assignat del nivell C1 i nivell C2 hauran de realitzar la matrícula telemàtica i pagament de la taxa necessàriament en la data i en la franja horària que se’ls haja assignat. Atés que el nombre de places disponibles en aquests nivells és limitat, l’obtenció de torn no garantirà l’obtenció de plaça.

INSTRUCCIONS GENERALS 

La inscripció es podrà realitzar tant amb certificat digital com sense. Si desitgeu matricular-vos utilitzant el certificat digital, heu de triar l'opció "Tramitar amb certificat". Si desitgeu matricular-vos sense certificat digital, heu de triar l'opció "Tramitar telemàticament".

Recordeu que, per a poder participar en les proves, cal haver completat fins al final el procediment de matrícula:

  1. Emplenar el formulari en línia.
  2. Annexar la documentació, si escau (discapacitat, família nombrosa, etc.).
  3. Pagament de les taxes de manera telemàtica.
  4. Registrar/validar la sol·licitud electrònicament.
  5. Guardar el justificant d'inscripció.
  • AVÍS: si utilitzeu el tràmit sense certificat digital, després de validar la inscripció, es generarà un justificant que indica: "Aquesta impressió no és justificant de registre". És una indicació que ix per defecte perquè s'ha usat el tràmit sense certificat però el justificant i el registre de la sol·licitud són vàlids.
  • Adreça electrònica d'incidències: generalitat_en_red@gva.es.
  • Consulteu les preguntes freqüents.

Una vegada fets aquests passos, la matrícula queda completada i no cal enviar cap document a l'Administració. La sol·licitud es considerarà presentada i registrada davant de l'Administració en el moment en què siga completat tot el procés telemàtic. Les persones aspirants hauran d'imprimir el justificant generat de registre i pagament com a confirmació de la presentació telemàtica i dur-lo el dia de la prova.

La inscripció no finalitza després del pagament de les taxes. És necessari registrar la sol·licitud electrònicament o validar-la (en el cas del tràmit sense certificat) en l'assistent de tramitació perquè la seua presentació quede registrada.No seran vàlides, per tant, les sol·licituds que, encara que hagen sigut pagades, no hagen sigut registrades electrònicament en la plataforma de matriculació.

Les places de matrícula  estan limitades per la capacitat de les seus; per tant, no s'admetrà cap canvi de localitat.

ATENCIÓ A LES PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL

Els aspirants amb diversitat funcional acreditada que sol·liciten mesures d'adaptació han d'especificar-ho en la matrícula i han d'adjuntar un "informe d'adaptació de temps o de mitjans", expedit pels serveis competents en matèria de diversitat funcional de la Generalitat Valenciana, de les altres comunitats autònomes o de l'Estat. Per a més informació, consulteu la resolució de convocatòria de les proves en el DOGV.

 

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT DE CREENCES RELIGIOSES

Les persones matriculades, que per motius de creença religiosa i a l'empara de les lleis 24/1992 i 25/1992, de 10 de novembre, vulguen participar en les proves en un règim d'horari alternatiu, ho han de comunicar a la JQCV en el termini de matrícula i pagament de les taxes. La sol·licitud d'horari alternatiu per motiu de creença religiosa i la documentació acreditativa de la situació que dona dret a la participació en un horari alternatiu haurà de ser presentada per registre a la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià en el termini de matriculació corresponent o mitjançant qualsevol de les formes previstes en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.