Sol·licituds i tràmits

1 Imprés de sol·licitud de duplicat del certificat de la JQCV

  • Les persones que no disposen del certificat original expedit per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià poden sol·licitar un duplicat del nivell que corresponga:

       - Coneixements Orals / Nivell A2

       - Elemental / Nivell B1

       - Nivell B2

        - Grau Mitjà / Nivell C1

       - Grau Superior /Nivell C2

       - Llenguatge Administratiu

       - Correcció de Textos

       - Llenguatge als Mitjans de comunicació

  • Una vegada omplida la sol·licitud s'ha d'imprimir, firmar i presentar per registre d'entrada en la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport o en les direccions territorials de València, Alacant o Castelló o per mitjà de qualsevol dels formes previstes en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  • El certificat s'enviarà a través del correu electrònic indicat en la sol·licitud.
  • Enllaç al tràmit PROP

2 Imprés de sol·licitud de certificat provisional de la JQCV

A partir de la publicació dels resultats de les proves, les persones que han obtingut la qualificació d'APTE i necessiten un certificat que ho acredite, poden sol·licitar-ne un de provisional.

El model de sol·licitud és interactiu i es pot omplir directament a la pantalla del lector ADOBE READER. Una vegada que s'haja omplit, s'ha d'imprimir, firmar i presentar per registre d'entrada en la Conselleria d'Educació, direccions territorials de València, Alacant o Castelló, oficines PROP o altre registre públic  y adreçat a la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.

Si disposa de certificat digital o Cl@ve també pot presentar la sol·licitud en el registre electrònic de la Conselleria d'Eduació  utilitzant el següent enllaç

Una vegada rebuda la sol·licitud, la JQCV  enviarà el certificat provisional a la persona interessada per correu electrònic en format digital. 

 

3 Sol·licitud en el Registre de Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià i Diploma de Mestre de Valencià, expedits per alguna universitat valenciana

Enllaç a la sol·licitud en el Registre de Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià i Diploma de Mestre de Valencià, expedits per alguna universitat valenciana.

4 Tràmit d'homologació del B1 per estudis

Podran obtindre el certificat de nivell B1 de valencià de la JQCV les persones que acrediten haver cursat i superat l'assignatura de valencià en algun dels estudis següents (EGB, BUP, FP, Primària i ESO) impartits a la Comunitat Valenciana.

Enllaç a la informació per a sol·licitar l'homologació del nivell B1 de valencià per estudis.

 

5 Sol·licitud de registre de certificats de coneixements de valencià previstos en l'Ordre 7/2017

L'Ordre 7/2017, de 2 de març de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen els certificats oficials administratius de coneixements de valencià de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, el personal examinador i l'homologació i la validació d'altres títols i certificats, és la normativa que regula l'equivalència de certificats emesos actualment per diferents entitats i institucions amb els certificats de la JQCV.  Es consideren equivalents, i, per tant, es validen, els certificats que es detallen en l'annex II de l'Ordre 7/2017, de 2 de març.

Les persones que hagen obtingut un certificat de coneixements de valencià/català per superació de prova en alguna entitat, institució, administració pública o organisme i que estiguen previstos en l'annex II de l'Ordre 7/2017, de 2 de març, pot sol·licitar el registre corresponent en el el Servei d'Acreditació i Assessorament de la direcció general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.

Enllaç a la sol·licitud de registre de certificats de coneixements de valencià previstos en l'Ordre 7/2017.