T'interessa

Portals

Sol·licituds i tràmits

Este formulari només permet, de moment, sol·licitar l’expedició del certificat de nivell B1, de conformitat amb la disposició addicional segona de l’Orde 7/2017, de 2 de març de 2017 (DOGV de 06.03.2017), de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, que regula estes homologacions.

Les certificacions previstes en la Llei 1/2024, de 27 de juny, de la Generalitat, per la qual es regula la llibertat educativa, encara no estan disponibles. Quan el procediment de gestió estiga disponible, es comunicarà en https://jqcv.gva.es/es/models-sol-licituds.

 

La Llei 1/2024, regula els nivells de valencià que es reconeixeran i certificaran a l’alumnat que supere esta matèria en finalitzar les diferents etapes, com a mitjà de promoció de la llengua pròpia i de fomentar-ne l’estudi per part de l’alumnat que es troba en supòsits en què pot sol·licitar la seua exempció.

 • L’alumnat que supere l’àrea de valencià els sis cursos de l’Educació Primària tindrà dret al reconeixement del nivell A2 de valencià; el que supere la matèria de valencià els quatre cursos d’Educació Secundària Obligatòria, tindrà dret al reconeixement del nivell B1 de valencià; mentres que l’alumnat que supere esta matèria els dos cursos de Batxillerat obtindrà el reconeixement del nivell B2 d’esta llengua. Així mateix, tindrà dret al reconeixement del nivell B1 de valencià l’alumnat que supere la matèria de valencià el primer curs de Batxillerat i, almenys, tres cursos de l’Educació Secundària Obligatòria.
 • L’alumnat de Batxillerat que haja superat la matèria de valencià els dos cursos de Batxillerat, dispose d’una qualificació mitjana entre els dos cursos igual o superior a 7, tindrà dret al reconeixement del nivell C1 de valencià. Així mateix, tindrà dret al reconeixement del nivell C1 de valencià l’alumnat que obtinga una qualificació igual o superior a 7 punts en la prova corresponent a la matèria de valencià en les proves o avaluacions que es realitzen a l’efecte d’admissió a la universitat.
 • L’alumnat que supere els mòduls de valencià en la formació bàsica de les persones adultes obtindrà la certificació del nivell A1 de valencià. La conselleria competent en matèria d’educació desplegarà reglamentàriament les condicions perquè este alumnat, quan acredite haver cursat amb anterioritat la matèria de valencià, puga obtindre el reconeixement del nivell A2 o B1 de valencià.
 • La conselleria competent en matèria d’educació adoptarà les mesures oportunes perquè la certificació acreditativa dels nivells de referència de valencià reconeguts en els apartats anteriors siga emesa pels centres educatius.

El que s’estableix en l’article 16 d’esta llei, relatiu a la certificació de nivells de referència de valencià, produeix efectes per a tot l’alumnat que haguera finalitzat les corresponents etapes educatives a partir de l’ordenació acadèmica regulada per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, o bé amb una ordenació acadèmica posterior. En conseqüència, estos efectes són:

1. En educació primària, l’alumnat que haguera finalitzat l’etapa a partir del curs escolar 2009-2010, inclusivament.

2. En educació secundària obligatòria i formació bàsica de persones adultes, l’alumnat que haguera conclòs esta etapa a partir del curs escolar 2008-2009, inclusivament.

3. En batxillerat, l’alumnat que haguera conclòs esta etapa a partir del curs escolar 2009-2010, inclusivament.

4. En el cas de la prova d’accés a la universitat, l’alumnat que l’haguera realitzada a partir del curs escolar 2009-2010, inclusivament

Text de la llei: LLEI 1/2024, de 27 de juny, de la Generalitat, per la qual es regula la llibertat educativa

Poden obtindre el certificat de nivell B1 de valencià de la JQCV les persones que acrediten haver cursat i superat l'assignatura de valencià en determinats estudis del sistema educatiu valencià (EGB, BUP, FP, Primària i ESO).

La disposició addicional segona de l'Ordre 7/2017, de 2 de març de 2017 (DOGV de 06.03.2017), de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, regula estes homologacions. El certificat de B1 (abans anomenat de Grau Elemental) de la JQCV s'homologa per haver cursat i aprovat l'assignatura de valencià en algun dels cursos i etapes educatives següents:

 • En tots els cursos d’educació general bàsica.
 • En tots els cursos de l’educació primària i de l’educació secundària obligatòria.
 • En almenys 3 cursos entre els 3 de BUP i el COU, als quals s’equiparen 3r i 4t d’ESO i 1r i 2n de batxillerat a l’efecte d’esta homologació.
 • En el primer grau de formació professional i en dos cursos del segon grau de formació professional.

Enllaç a la sol·licitud d'expedició del certificat de convalidació del nivell B1 de valencià per homologació amb els estudis del sistema educatiu.

Les persones que no disposen del certificat original expedit per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià poden sol·licitar-ne un duplicat, que s'expedeix en suport electrònic:

 • Nivell A1
 • Nivell A2 (anteriorment Coneixements Orals)
 • Nivell B1 (anteriorment Grau Elemental)
 • Nivell B2
 • Nivell C1 (anteriorment Grau Mitjà)
 • Nivell C2 (anteriorment Grau Superior)
 • Llenguatge administratiu
 • Correcció de textos
 • Llenguatge als mitjans de comunicació

La tramitació electrònica es pot fer a través d'aquesta pàgina: enllaç al tràmit PROP.

També es pot descarregar l'imprés de sol·licitud, emplenar-lo i imprimir-lo, firmar-lo i presentar-lo pel registre d'entrada en la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació o en les direccions territorials d'Alacant, Castelló o València, o de qualsevol de les maneres previstes en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

El certificat s'enviarà al correu electrònic que s'indique en la sol·licitud.

L'Ordre 7/2017, de 2 de març de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen els certificats oficials administratius de coneixements de valencià de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, el personal examinador i l'homologació i la validació d'altres títols i certificats, és la normativa que regula l'equivalència de certificats emesos actualment per diferents entitats i institucions amb els certificats de la JQCV.  Es consideren equivalents i, per tant, es validen els certificats que es detallen en l'annex II de l'Ordre 7/2017, de 2 de març.

Les persones que hagen obtingut un certificat de coneixements de valencià/català per superació de prova en alguna entitat, institució, administració pública o organisme i que estiguen previstos en l'annex II de l'Ordre 7/2017, de 2 de març, pot sol·licitar el registre corresponent en el el Servei d'Acreditació i Assessorament de la direcció general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.

Enllaç a la sol·licitud de registre de certificats de coneixements de valencià previstos en l'Ordre 7/2017.

L'aspirant podrà sol·licitar la revisió de la prova només en el cas de tindre un resultat no apte en la resolució de publicació dels resultats publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Procediment de revisió de la prova

 • La revisió de la prova es podrà sol·licitar en el termini de 10 dies, a comptar des de l'endemà de la publicació en el DOGV de la resolució de publicitat dels resultats. Les sol·licituds presentades abans que comence el termini, es consideraran fora de termini per extemporànies.
 • La sol·licitud de revisió de la prova s'ha de presentar en el registre de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació, en les registres de les direccions territorials d'Educació d'Alacant, Castelló o València o bé mitjançant qualsevol de les formes previstes en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. També es pot presentar de manera telemàtica si disposa de firma digital.
 • El procediment de revisió de la prova sols implica l'enviament per part de la JQCV de l'examen escanejat de l'aspirant per correu electrònic. Aquesta actuació posarà fi al procediment de revisió de la prova. 
 • La revisió de la prova no suposarà en cap cas una revaloració de la nota determinada per les persones responsables de l'avaluació de les diferents àrees.

L'aspirant podrà presentar una reclamació per la qualificació obtinguda només en el cas de tindre un resultat no apte en la resolució de publicitat dels resultats publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Procediment de reclamació de la qualificació

 • La reclamació de la qualificació s'haurà de presentar en el el registre de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació, en les registres de les direccions territorials d'Educació d'Alacant, Castelló o València o bé mitjançant qualsevol de les formes previstes en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • També pot tramitar la sol·licitud de forma telemàtica si disposa de sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat.
 • La reclamació de la qualificació es podrà interposar en el termini de 10 dies, a comptar des de l'endemà de la publicació de la resolució de publicitat dels resultats publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Les sol·licituds presentades abans que comence el termini es consideraran fora de termini per extemporànies.

Des del 29 d'octubre de 2021, ja no es pot registrar el Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià ni el Diploma de Mestre de Valencià, d'acord amb la normativa vigent (Ordre 4/2021 del conseller d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l’Ordre 3/2020, de 6 de febrer, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es determina la competència lingüística necessària per a l’accés i l’exercici de la funció docent en el sistema educatiu valencià)