T'interessa

Portals

Preguntes freqüents

1. Matrícula

Sí, es publicarà una verificació de matrícula amb anterioritat a la prova. Un mes abans de la realització de les proves, la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià publicarà en la pàgina web un enllaç perquè els aspirants comproven la seua matrícula. Introduint el número del document d'identitat, podrà consultar les dades de la inscripció: el nivell, la localitat i l'horari en què està convocat o convocada. La JQCV habilitarà un termini perquè les persones que detecten algun error en la inscripció o no hi apareguen puguen presentar esmenes.

Per a matricular-se dels nivells A2, B1, B2 i llenguatges específics no hi ha necessitat de petició prèvia de torn. Per als nivells C1 i C2 caldrà fer una sol·licitud de torn de matrícula com a requisit previ a la matriculació. Els enllaços a les diferents sol·licituds de torn es trobaran en la pàgina web https://provesjqcv.gva.es

Si ha realitzat el tràmit amb certificat digital, entre a la seua carpeta ciutadana i apareix el tràmit com a pendent en l'apartat de sol·licituds en creació. En aquest últim cas ha d'accedir al mateix i finalitzar-ho i descarregar el justificant.
Si ha realitzat el tràmit sense certificat digital, en l'inici del tràmit se li va proporcionar l'opció de «guardar clave», que és un enllaç (normalment es descarrega en la carpeta de descàrregues de l'ordinador) amb el nom "clave_ data de la matrícula_html". Feu doble clic sobre el fitxer per a recuperar el tràmit on es va quedar i registrar la sol·licitud.

Sí, aquesta indicació "NO ÉS UN JUSTIFICANT DE REGISTRE", apareix per defecte en els tràmits que es fan sense signatura digital, però serveix igualment com a justificant de registre, no ha de presentar res més a l'Administració. La matrícula és correcta.
 
Si va acabar el tràmit de matrícula fins al final, fins al pas de registrar o validar ha de descarregar 1 document en el qual hi ha 3 fulls: el formulari d'inscripció, el justificant de pagament, i el justificant de lliurament/ registre. Si té els 3 documents és correcte. 

Escriga un correu electrònic a jqcv@gva.es, adjunte el justificant de matrícula, indique quina és la correcció que cal fer i la JQCV farà l'esmena corresponent.

Estan exempts del pagament els membres de famílies nombroses de categoria especial, els membres de famílies monoparentals de categoria especial i les víctimes d'actes de violència sobre la dona que acrediten aquesta condició mitjançant qualsevol dels mitjans de prova previstos en l'article 9.1 i 9.2 de la Llei 7/2012, de 23 de novembre , de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

Tenen una bonificació del 50% les persones que tinguen un discapacitat acreditada igual o superior al 33%, els membres de famílies nombroses de categoria general i els membres de famílies monoparentals de categoria general. 

En el tràmit telemàtic de matrícula caldrà acreditar-ho adjuntant còpia escanejada del corresponent títol o carnet de família nombrosa, família monoparental, del certificat o targeta de discapacitat o resolució judicial (en el cas de víctimes de violència sobre la dona).

Si. La matríucula i pagament de la taxa es realitza exclusivament per via telemàtica a través de la pàgina web de la JQCV. 

Els aspirants que abonen les taxes per via telemàtica tindran dret a una bonificació del 10 % de la taxa. D'aquesta manera, es pot completar la inscripció i l'abonament de les taxes, els quals quedaran registrats i no caldrà enviar cap imprés a la JQCV.

Les persones interessades podran matricular-se en tots els nivells de coneixements de llengua que desitgen, sempre que les proves no coincidisquen en el mateix dia i a la mateixa hora.   Consulteu calendari de proves

Sí, la matrícula i pagament de la taxa es podrà realitzar tant amb certificat digital com sense. Si desitgeu matricular-vos utilitzant el certificat digital, heu de triar l'opció "Tramitar amb certificat". Si desitgeu matricular-vos sense certificat digital, heu de triar l'opció "Tramitar telemàticament".

Sí, els aspirants amb diversitat funcional que sol·liciten mesures d'adaptació hauran d'especificar-ho en el moment de formalitzar la matrícula i adjuntar l'informe mèdic o el certificat de l'adaptació requerida expedit pels serveis competents en matèria de diversitat funcional de la Generalitat Valenciana, d'altres comunitats autònomes o de l'Estat.

 

Per a matricular-se de Correcció de Textos cal tenir el certificat de nivell C2 de valencià o equivalents.

Heu d'estar en possessió almenys del certificat de nivell C1 de valencià o equivalents.

2. Proves

Coneixements orals és ara A2; Elemental és B1; Mitjà és C1 i Superior és C2.

Qualsevol element que estiga unit a una paraula mitjançant un guionet o un apòstrof compta com una paraula. Per exemple, «l'arbre» és una paraula, però «la xiqueta» en són dues. 

En l'apartat de cada nivell teniu la guia corresponent:

A2

B1

B2

C1

C2

No. La comprensió oral és específica dels nivells A2, B1 i B2.

No, la prova consisteix a realitzar l'expressió i la interacció orals a partir d'un tema proposat. 

És possible que hi haja una errada en el correu electrònic o que no l'haja posat en la sol·licitud d'inscripció. Ha d'enviar una esmena o alta del correu electrònic a: jqcv@gva.es

No. En els exàmens de la JQCV no es guarda el resultat de cap àrea per a la convocatòria següent.

No. En les proves actuals de la JQCV no hi ha dictat en cap dels nivells.

No. La JQCV publica en fulls d'informació, en el DOGV i en la seua pàgina d'internet el calendari de proves, els centres d'examen i l'horari.

No, en les proves de la JQCV, no es guarda la nota de l'àrea aprovada de cap nivell per a la següent convocatòria. Els aspirants han de presentar-se de nou a totes les àrees a la següent convocatòria, en què s'establirà un nou període de matrícula i pagament de la taxa.

Sí, el resultat de la primera jornada no és excloent a l'efecte de presentar-se a la segona jornada. L'aspirant pot presentar-se a la prova de la segona jornada independentment del resultat de les àrees realitzades en la primera jornada. Per tant, els aspirants que no superen alguna de les àrees de la primera jornada, poden presentar-se a la segona jornada, però el resultat final serà "no apte" perquè cal superar els mínims exigits en cada àrea i una nota global de 60 punts per a obtindre l'apte.

 

Podeu consultar els centres d'examen en aquest enllaç  https://jqcv.gva.es/va/centres-examen. En aquesta mateixa pàgina també es publicarà la distribució d'alumnat per aula i els plànols durant la setmana de la prova.

Els aspirants podran consultar una setmana abans de la prova, l'hora de convocatòria per a realitzar l'àrea d'expressió i interacció orals en el web de la JQCV, que podrà tindre tant horari al matí com a la vesprada, segons la localitat d'examen.

Els resultats definitius de tots els nivells es publiquen en la secció de "Resultats" de la nostra pàgina web o en el telèfon d'informació 012.

No, els errors en l'àrea de comprensió escrita i en l'àrea d'estructures lingüístiques no penalitzen.

Els resultats finals es publiquen en la pàgina web de la JQCV, en la secció de "resultats" i en "novetats" aproximadament en el termini d'un mes des de la realització de la prova oral.

 

La durada de la prova depén del nivell. Podeu consultar la durada de la proves en els següents enllaços:

Prova d'A2 

Prova de B1 

Prova de B2

Prova de C1 

Prova de C2 

La redacció de creació consisteix a realitzar un text a partir d'un tema inicial que es proposa a l'aspirant sense marcar cap pauta; en canvi, la redacció de mediació es realitza a partir d'uns ítems concrets (per exemple, una infografia, un diagrama, una imatge, gràfics o altres instruccions prèvies) i d'unes idees que cal desenvolupar.

D'acord amb la Resolució de convocatòria de proves, la revisió de la prova consisteix en l'enviament de l'examen de l'aspirant en format digital a la persona interessada. Aquesta actuació posarà fi al procediment de revisió de la prova.

Enllaç al tràmit de revisió

Després també existeix el procediment de reclamació de la qualificació, que pot comportar la ratificació o rectificació de la nota i que seran resoltes pel president del Ple de la JQCV en el termini de tres mesos des de la data de finalització per a reclamar, d'acord amb allò que estableix la resolució de convocatòria de proves anual. La resolució es notifica a la persona interessada per carta certificada al domicili o per notificació electrònica.
Enllaç al tràmit de reclamació de la qualificació de la prova

Es poden demanar els dos tràmits a la vegada. Els terminis per als dos tràmit són els mateixos.

Poden participar en les proves per a l'obtenció dels certificats les persones majors de 16 anys en el moment de realitzar-les.

D’acord amb la Resolució de convocatòria de proves, les reclamacions seran resoltes pel president del Ple de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià en el termini de tres mesos des de la finalització del termini per a interposar la reclamació, tot notificant la resolució corresponent en carta certificada i al domicili de l’interessat o per notificació electrònica si va utilitzar el tràmit electrònic per a presentar la sol·licitud de reclamació.

 

3. Altres

No. L'Ordre 4/2021, de 4 de febrer, del conseller d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l'Ordre 3/2020, de 6 de febrer, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es determina la competència lingüística necessària per a l'accés i l'exercici de la funció docent en el sistema educatiu valencià, fixa el dia 29 d'octubre de 2021 com a data límit perquè les persones que, a l'entrada en vigor d'aquesta ordre, estiguen en procés de formació per a l'obtenció del Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià, el Diploma de Mestre de Valencià o el Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Llengua Estrangera puguen registrar el certificat corresponent.

No. D'acord amb l'Ordre 3/2020, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, el Certificat de la Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià, el Diploma de Mestre de Valencià i el Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Llengua Estrangera passen a ser un MÈRIT en els processos de mobilitat del funcionariat de carrera i en les convocatòries d'oposicions de cossos docents.

Sí. El certificat de Nivell C1 de Coneixements de Valencià de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV) o equivalents, d'acord amb la normativa vigent, és la competència idiomàtica necessària per a la docència. Ara bé, heu de tindre en compte que les persones que no tinguen el certificat del nivell C1 de coneixements de valencià han de participar en la prova extraordinària de coneixements de valencià de nivell C1 convocada a aquest efecte.
Així mateix, les persones aspirants que tinguen el Certificat de Capacitació d'Ensenyament en Valencià, però que no tinguen la certificació de nivell C1 de coneixements en valencià (JQCV), i vulguen examinar-se d'aquest nivell C1 d'acord amb el que es preveu en aquest article, i suspenguen aquest examen, podran presentar com a requisit obligatori per a poder presentar-se a les oposicions el Certificat de Capacitació d'Ensenyament en Valencià. En aquest cas, no es podrà aportar el mateix títol com a mèrit.

Sí. El certificat de nivell C1 de coneixements de valencià de la JQCV o equivalents, d'acord amb la normativa vigent, serà la competència idiomàtica necessària per a vehicular àrees no lingüístiques en valencià en les etapes d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Especial, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, cicles formatius de formació professional i formació de les persones adultes. 

És possible que hi haja una errada en el correu electrònic o que no l'haja posat en la sol·licitud d'inscripció. Ha d'enviar un correu electrònic a jqcv@gva.es amb totes les seues dades personals (DNI, nom i cognoms i correu electrònic actualitzat) sol·licitant que li reenviem el certificat  no rebut. També pot presentar la sol·licitud en el registre d'entrada de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, en les direccions territorials, oficines PROP, o en qualsevol dels llocs que preveu l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

La Junta Qualificadora enviarà d'ofici el certificat en format digital a través del correu electrònic en el termini d'un mes des de la publicació en el DOGV de la resolució de publicació de resultats. No s'expedeixen certifictas provisionals.

En la pàgina web de la Junta Qualificadora pot trobar el model de sol·licitud de duplicat i els passos que ha de seguir: sol·licitud de duplicat

Heu d'enviar una instància demanant la correcció i adjuntar una fotocòpia del document d'identitat. La instància es pot presentar en el registre de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, en les direccions territorials, oficines PROP, o en qualsevol dels llocs que preveu l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Heu d'enviar una instància demanant la correcció i adjuntar una fotocòpia del document d'identitat. La instància es pot presentar en el registre de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, en les direccions territorials, oficines PROP, o en qualsevol dels llocs que preveu l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Heu d'enviar una instància demanant la correcció i adjuntar còpia del document del NIE i una fotocòpia del DNI per tal de justificar el canvi. La instància es pot presentar en el registre de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, en les direccions territorials, oficines PROP, o en qualsevol dels llocs que preveu l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Una vegada rebuda la seua sol·licitud, la JQCV li tornarà a expedir el certificat de valencià amb el DNI i li arribarà en format digital per correu electrònic.

Sí. No hi ha cap data límit per a registrar ell certificats de la CIEACOVA o de qualsevol altra entitat certificadora prevista en l'annex II de l'Ordre 7/2017. Informació del tràmit: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=G21382

Sí, el nivell de B1 es pot homologar. Se'n pot trobar més informació en aquesta pàgina del Prop.

 

 

No, els certificats expedits per la JQCV estan automàticament registrats en el Servei de Formació i Acreditació de la Subdirecció General de Política Lingüística. De fet, en els certificats consta el número de registre.