Preguntes freqüents

1. Preinscripció

Cal tindre certificat digital per a realitzar el tràmit de preinscripció?

No, la sol·licitud de preinscripció no es realitza per mitjà del certificat digital.

En què consisteix la sol·licitud de preinscripció a les proves de la JQCV?

Les persones interessades a matricular-se a les proves de la JQCV hauran d'emplenar primer una sol·licitud de preinscripció telemàtica en què s'atorgarà un número de sorteig a cada persona participant. Una vegada finalitzat el termini de preinscripció es realitzarà un sorteig per a l'obtenció de plaça per a matricular-se del nivell seleccionat. Una vegada realitzat el sorteig, els aspirants podran consultar en el web de la JQCV si han obtingut plaça en la localitat i nivell seleccionats en la preinscripció. A continuació s'obrirà el termini de matrícula i pagament de la taxa solament per a les persones que han obtingut plaça en el sorteig.

Més informació del tràmit en aquest enllaç.

 

Es pot fer la preinscripció amb passaport?

No, la preinscripció sols es pot tramitar  amb DNI o NIE

He realitzat la preinscripció i m'he equivocat de nivell, puc esmenar l'error?

No, en la resolució de convocatòria de proves, en les instruccions del tràmit de preinscripció del web, en el tràmit de la pàgina de la Generalitat i en el mateix tràmit telemàtic  ja avisa que les dades referents al nivell i localitat marcades en la preinscripció no podran modificar-se després. Una vegada emplenat el formulari i després de CLICAR en CONTINUAR, no podreu modificar-lo. Per tant, no es pot fer cap canvi de nivell ni de localitat posterior.

He realitzat la sol·licitud de preinscripció per a les proves que es duran a terme al mes de juny. Podré fer més endavant la preinscripció per a les proves que es duran a terme al novembre?

Sí, són dos períodes de preinscripció diferents. Al setembre s'obrirà el termini de preinscripció  per a les proves que es realitzaran a l'octubre-novembre.

He realitzat la sol·licitud de preinscripció però se m'ha oblidat descarregar i imprimir el justificant. Què faig?

Si no ha descarregat el justificant, pot iniciar el tràmit de nou, el sistema reconeixerà el seu DNI/NIE amb les dades introduïdes en el formulari i podrà recuperar el seu justificant i descarregar-lo.

Puc fer la preinscripció en diferents nivells?

No, la preinscripció està limitada a un únic nivell i localitat per persona. Solament es podrà fer la preinscripció en un únic nivell i localitat.

Puc presentar-me directament a qualsevol nivell sense tindre aprovats els anteriors?

Sí. Pot optar directament al nivell desitjat entre els de coneixements generals de llengua (A2, B1, B2, C1 i C2) sense necessitat de tindre el certificat de nivell anterior al nivell de la inscripció.

Una vegada completada i registrada la sol·licitud de preinscripció, puc fer alguna modificació?

No, una vegada emplenat el formulari de preinscripció i registrada la sol·licitud, les dades referents al nivell i localitat no podran modificar-se després. Una vegada completats tots els camps, i abans de registrar la sol·licitud de preinscripció comproveu que la informació introduïda és correcta.

Quina edat he de tindre per a poder inscriure'm a les proves?

Poden participar en les proves per a l'obtenció dels certificats les persones majors de 16 anys en el moment de
realitzar-les.

Com sabré quin dia és el sorteig i si m'ha tocat plaça en el nivell i localitat que vaig marcar en la preinscripció?

El resultat del sorteig es publicarà en la pàgina web de la JQCV i s'habilitarà un consulta perquè les persones preinscrites puguen comprovar si han obtingut plaça.

En el tràmit de preinscripció he d'abonar alguna taxa?

No s'ha de pagar taxa en aquest procediment. El pagament de la taxa es farà en el procediment de matrícula posterior i solament per aquelles persones que hagen obtingut plaça en el sorteig.

Puc fer la preinscripció de manera presencial?

No. El tràmit de preinscripció és exclusivament telemàtic a través de l'enllaç corresponent que es facilitarà en la pàgina web de la JQCV.

Puc fer la prescripció d'un mateix nivell en diferents localitats?

No, solament podrà triar una localitat i un nivell.

2. Matrícula

Com sabré si estic matriculat? Es publiquen les llistes d'admesos?

Sí, es publicarà una verificació de matrícula. Durant la setmana anterior a la realització de les proves, la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià publicarà en la pàgina web la llista d'aspirants convocats a cada exercici. Introduint el número del document d'identitat, podrà consultar les dades de la inscripció: el nivell, la localitat i l'horari en què està convocat.

He realitzat el pagament de la taxa, però després de pagar ha ocorregut un error i no he pogut registrar la sol·licitud. Què faig?

Si ha realitzat el tràmit amb certificat digital, entre a la seua carpeta ciutadana i apareix el tràmit com a pendent en l'apartat de sol·licituds en creació. En aquest últim cas ha d'accedir al mateix i finalitzar-ho i descarregar el justificant.
Si ha realitzat el tràmit sense certificat digital, en l'inici del tràmit se li va proporcionar l'opció de «guardar clave», que és un enllaç (normalment es descarrega en la carpeta de descàrregues de l'ordinador) amb el nom "clave_ data de la matrícula_html". Feu doble clic sobre el fitxer per a recuperar el tràmit on es va quedar i registrar la sol·licitud.

M'he matriculat i en el justificant de matrícula he observat que hi ha una errada en les meues dades personals (DNI, nom i cognoms, correu electrònic, etc). Què faig?

Escriga un correu electrònic a jqcv@gva.es, adjunte el justificant de matrícula, indique quina és la correcció que cal fer i la JQCV farà l'esmena corresponent.

Per quins motius puc obtindre una bonificació o exempció en la matrícula?

Estan exempts del pagament els membres de famílies nombroses de categoria especial, els membres de famílies monoparentals de categoria especial i les víctimes d'actes de violència sobre la dona que acrediten aquesta condició mitjançant qualsevol dels mitjans de prova previstos en l'article 9.1 i 9.2 de la Llei 7/2012, de 23 de novembre , de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

Tenen una bonificació del 50% les persones que tinguen un discapacitat acreditada igual o superior al 33%, els membres de famílies nombroses de categoria general i els membres de famílies monoparentals de categoria general. 

Caldrà acreditar-ho, en formalitzar la matrícula, a través de la còpia compulsada del corresponent títol o carnet de família nombrosa, família monoparental, del certificat o targeta de discapacitat o resolució judicial (en el cas de víctimes de violència sobre la dona).

Puc formalitzar la matrícula a través d'internet?

Si. La matríucula i pagament de la taxa es realitza exclusivament per via telemàtica a través de la pàgina web de la JQCV i únicament estarà disponible per a les persones que han obtingut plaça en el sorteig anterior.

Els aspirants que abonen les taxes per via telemàtica tindran dret a una bonificació del 10 % de la taxa. D'aquesta manera, es pot completar la inscripció i l'abonament de les taxes, els quals quedaran registrats i no caldrà enviar cap imprés a la JQCV.

Puc realitzar la matrícula telemàtica si no dispose de certificat digital?

Sí, la matrícula i pagament de la taxa es podrà realitzar tant amb certificat digital com sense. Si desitgeu matricular-vos utilitzant el certificat digital, heu de triar l'opció "Tramitar amb certificat". Si desitgeu matricular-vos sense certificat digital, heu de triar l'opció "Tramitar telemàticament".

Tinc una diversitat funcional. Puc sol·licitar alguna adaptació per al dia de la prova?

Sí, els aspirants amb diversitat funcional que sol·liciten mesures d'adaptació hauran d'especificar-ho en el moment de formalitzar la matrícula i adjuntar l'informe mèdic o el certificat de l'adaptació requerida expedit pels serveis competents en matèria de diversitat funcional de la Generalitat Valenciana, d'altres comunitats autònomes o de l'Estat.

 

Vull fer la prova de Correcció de Textos. Quina titulació necessite?

Per a matricular-se de Correcció de Textos cal tenir el certificat de nivell C2 de valencià o equivalents.

Vull fer la prova de Llenguatge en els Mitjans de Comunicació o la prova de Llenguatge Administratiu. Quina titulació necessite?

Heu d'estar en possessió almenys del certificat de nivell C1 de valencià o equivalents.

He tramitat la matricula sense certificat digital i en descarregar el justificant indica "Aquesta impressió no és un justificant de registre". És correcte?

Sí, aquesta indicació "NO ÉS UN JUSTIFICANT DE REGISTRE", apareix per defecte en els tràmits que es fan sense signatura digital, però serveix igualment com a justificant de registre, no ha de presentar res més a l'Administració. La matrícula és correcta.
 
Si va acabar el tràmit de matrícula fins al final, fins al pas de registrar o validar ha de descarregar 1 document en el qual hi ha 3 fulls: el formulari d'inscripció, el justificant de pagament, i el justificant de lliurament/ registre. Si té els 3 documents és correcte. 

3. Altres

En les oposicions d'Educació Secundària d'enguany, les persones interessades es podran presentar amb la Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià sense tindre el nivell C1 de valencià?

Sí. El certificat de Nivell C1 de Coneixements de Valencià de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV) o equivalents, d'acord amb la normativa vigent, és la competència idiomàtica necessària per a la docència. Ara bé, heu de tindre en compte que les persones que no tinguen el certificat del nivell C1 de coneixements de valencià han de participar en la prova extraordinària de coneixements de valencià de nivell C1 convocada a aquest efecte.
Així mateix, les persones aspirants que tinguen el Certificat de Capacitació d'Ensenyament en Valencià, però que no tinguen la certificació de nivell C1 de coneixements en valencià (JQCV), i vulguen examinar-se d'aquest nivell C1 d'acord amb el que es preveu en aquest article, i suspenguen aquest examen, podran presentar com a requisit obligatori per a poder presentar-se a les oposicions el Certificat de Capacitació d'Ensenyament en Valencià. En aquest cas, no es podrà aportar el mateix títol com a mèrit.

Ha passat més d'un mes des que vaig aprovar l'examen i no he rebut el certificat. Què pot haver passat?

És possible que hi haja una errada en el correu electrònic o que no l'haja posat en la sol·licitud d'inscripció. Ha d'enviar un correu electrònic a jqcv@gva.es amb totes les seues dades personals (DNI, nom i cognoms i correu electrònic actualitzat) sol·licitant que li reenviem el certificat  no rebut. També pot presentar la sol·licitud en el registre d'entrada de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, en les direccions territorials, oficines PROP, o en qualsevol dels llocs que preveu l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

He consultat el resultat i estic apte/a. Com rebré el certificat?

La Junta Qualificadora enviarà d'ofici el certificat en format digital a través del correu electrònic en el termini d'un mes des de la publicació en el DOGV de la resolució de publicació de resultats.

He perdut el meu certificat de coneixements de valencià. Com puc sol·licitar un duplicat?

En la pàgina web de la Junta Qualificadora pot trobar el model de sol·licitud de duplicat i els passos que ha de seguir: sol·licitud de duplicat

He rebut el certificat d'apte via digital i hi ha una errada en el meu DNI, en el nom o cognoms, com puc rectificar-la?

Heu d'enviar una instància demanant la correcció i adjuntar una fotocòpia del document d'identitat. La instància es pot presentar en el registre de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, en les direccions territorials, oficines PROP, o en qualsevol dels llocs que preveu l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

He vist els resultats en internet i hi havia una errada en el nom o cognoms, com puc rectificar-la?

Heu d'enviar una instància demanant la correcció i adjuntar una fotocòpia del document d'identitat. La instància es pot presentar en el registre de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, en les direccions territorials, oficines PROP, o en qualsevol dels llocs que preveu l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Puc homologar els meus estudis de valencià per algun nivell de la JQCV?

Sí, el nivell de B1 es pot homologar. Se'n pot trobar més informació en aquesta pàgina del Prop.

 

 

A partir de l'11 de febrer de 2021, no es podrà registrar el Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià o el Diploma de Mestre de Valencià?

No. L'Ordre 4/2021, de 4 de febrer, del conseller d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l'Ordre 3/2020, de 6 de febrer, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es determina la competència lingüística necessària per a l'accés i l'exercici de la funció docent en el sistema educatiu valencià, fixa el dia 29 d'octubre de 2021 com a data límit perquè les persones que, a l'entrada en vigor d'aquesta ordre, estiguen en procés de formació per a l'obtenció del Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià, el Diploma de Mestre de Valencià o el Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Llengua Estrangera puguen registrar el certificat corresponent.

El Certificat de la Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià, el Diploma de Mestre de Valencià i el Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Llengua Estrangera continuen sent un requisit en els processos de mobilitat del funcionariat de carrera i en les convocatòries d'oposicions de cossos docents?

No. D'acord amb l'Ordre 3/2020, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, el Certificat de la Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià, el Diploma de Mestre de Valencià i el Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Llengua Estrangera passen a ser un MÈRIT en els processos de mobilitat del funcionariat de carrera i en les convocatòries d'oposicions de cossos docents.

En les oposicions d'Educació Primària de l'any vinent, les persones interessades es podran presentar amb el certificat del nivell C1 de valencià encara que no estiguen en possessió del Certificat de la Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià?

Sí. El certificat de nivell C1 de coneixements de valencià de la JQCV o equivalents, d'acord amb la normativa vigent, serà la competència idiomàtica necessària per a vehicular àrees no lingüístiques en valencià en les etapes d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Especial, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, cicles formatius de formació professional i formació de les persones adultes. 

M'he canviat el NIE pel DNI. Què faig si vull que en el certificat de la JQCV conste el meu número de DNI?

Heu d'enviar una instància demanant la correcció i adjuntar còpia del document del NIE i una fotocòpia del DNI per tal de justificar el canvi. La instància es pot presentar en el registre de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, en les direccions territorials, oficines PROP, o en qualsevol dels llocs que preveu l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Una vegada rebuda la seua sol·licitud, la JQCV li tornarà a expedir el certificat de valencià amb el DNI i li arribarà en format digital per correu electrònic.

M'he matriculat en les proves del nivell C1 de valencià de la CIEACOVA. Si aprove, podré registrar el certificat?

Sí. No hi ha cap data límit per a registrar el nivell C1 de valencià, tot i que aconsellem que ho feu com més prompte millor.

Tinc un certificat de coneixements de valencià expedit per la JQCV, he de sol·licitar que es registre en el Servei d'Acreditació?

No, els certificats expedits per la JQCV estan automàticament registrats en el Servei d'Acreditació de la Direcció General de Política Lingüística i gestió del Multilingüisme. De fet, en els certificats consta el número de registre.

4. Proves

Com es compten les paraules en la redacció?

Qualsevol element que estiga unit a una paraula mitjançant un guionet o un apòstrof compta com una paraula. Per exemple, «l'arbre» és una paraula, però «la xiqueta» en són dues. 

Com serà la prova?

En l'apartat de cada nivell teniu la guia corresponent:

A2

B1

B2

C1

C2

Els nivells C1 i C2 tenen comprensió oral?

No. La comprensió oral és específica dels nivells A2, B1 i B2.

En la prova de nivell C1, em puc presentar a unes àrees al juny i a altres al setembre?

No, són dues convocatòries diferents i independents. Els matriculats a juny han de presentar-se a les dues jornades al juny i els matriculats a setembre a les dues jornades de setembre. De fet, cada convocatòria està regulada per dues resolucions diferents publicades en el DOGV.

En l'àrea d'expressió i interacció orals cal llegir el text?

No, la prova consisteix a realitzar l'expressió i la interacció orals a partir d'un tema proposat. 

He sol·licitat el detall de les puntuacions i no m'arriba al meu correu, què passa?

És possible que hi haja una errada en el correu electrònic o que no l'haja posat en la sol·licitud d'inscripció. Ha d'enviar una esmena o alta del correu electrònic a: jqcv@gva.es

He suspés una de les àrees de la prova. Es guarden les àrees aprovades per a la següent convocatòria?

No. En els exàmens de la JQCV no es guarda el resultat de cap àrea per a la convocatòria següent.

Hi ha dictat a les proves?

No. En les proves actuals de la JQCV no hi ha dictat en cap dels nivells.

L'examen es realitza en una única jornada?

En els nivells A2, B1 i B2 totes les àrees de la prova s'avaluaran en una única jornada. En els nivells C1 i C2 les proves s'organitzaran en dues jornades diferents.

M'he presentat a la prova de nivell C1 a la convocatòria de juny i he suspés una àrea. Puc presentar-me a la prova extraordinària de setembre a les àrees que no he superat?

No, són dues convocatòries diferents. La prova extraordinària de setembre solament està prevista per a les persones que no han obtingut plaça ara en el sorteig. Són dues convocatòries independents, els matriculats a juny han de presentar-se a les dues jornades al juny i els matriculats a setembre a les dues jornades de setembre. De fet, cada convocatòria està regulada per dues resolucions diferents publicades en el DOGV.

 

M'he presentat a la prova de nivell C1 i he suspés una àrea i he aprovat altres àrees. Es guarda la nota de les àrees superades per a la següent convocatòria?

No, en les proves de la JQCV, no es guarda la nota de l'àrea aprovada de cap nivell per a la següent convocatòria. Els aspirants han de presentar-se de nou a totes les àrees a la següent convocatòria, en què s'establirà un nou període de matrícula i pagament de la taxa.

Mostrant 1 - 50 de 63 resultats
Articles per pàgina 50
de 2