T'interessa

Portals

Taxes

Taxes

TAXES DE 2024

 

Nivell

Taxa

A2

13,94 €

B1

18,71 €

B2

18,71 €

C1

23,39 €

C2

23,39 €

Llenguatge administratiu

25,26 €

Llenguatge als mitjans de comunicació

25,26 €

Correcció de textos

25,26 €

  • L'abonament de les taxes d'examen es farà per via telemàtica exclusivament i tindrà una bonificació del 10 %.
  • L'ingrés de l'import es realitzarà mitjançant targeta bancària o càrrec en compte dins del termini de matrícula.
  •  La falta de pagament de la taxa per la via indicada en la resolució de convocatòria de proves o el pagament fora de termini es considerarà que la sol·licitud no ha estat registrada i, per tant, sense dret a examinar-se.
  • De conformitat amb el que establix l'article 1.2-6 de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de taxes de la Generalitat, serà procedent la devolució de la taxa quan la prestació del servici o la realització de l'activitat no tinga finalment lloc per causes no imputables, directament o indirectament, al subjecte passiu.
  • Procediment per a la sol·licitud de devolució de taxes.
  • Instruccions per a l'emplenament del formulari de devolució de taxes per via telemàtica.

 

BONIFICACIONS I EXEMPCIONS

  • Tenen una bonificació del 50 % les persones amb una discapacitat acreditada igual o superior al 33 %, els membres de família nombrosa de categoria general i els membres de família monoparental de categoria general.
  • Estan exempts del pagament els membres de família nombrosa de categoria especial, els membres de família monoparental de categoria especial i les víctimes d'actes de violència sobre la dona que acrediten esta condició mitjançant qualsevol dels mitjans de prova previstos en l'article 9.1 i 9.2 de la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
  • Els participants que s'acullen a l'exempció o bonificació de les taxes han d'acreditar-ho en el moment de formalitzar la matrícula amb la còpia compulsada del títol corresponent: o bé el carnet de família nombrosa o de família monoparental, o bé el certificat o targeta de discapacitat o bé una resolució judicial, en el cas de víctimes de violència sobre la dona.