T'interessa

Portals

Llenguatge administratiu

Llenguatge administratiu

La prova s'estructura en tres àrees, que avaluen els continguts del programa de Llenguatge Administratiu.

 
Àrea
Valor
Durada
Comprensió lectora
10 %
 2 hores i 30 minuts
Expressió escrita
45 %
Coneixements pràctics de llenguatge administratiu
45 %

 

 

La puntuació mínima exigida per a obtindre el certificat és d'un 60% de la prova.

continguts

continguts


ÀREA DE COMPRENSIÓ I LÈXIC  

1. HABILITATS. Conéixer i analitzar els diversos tipus de textos administratius.

 • Conéixer la tipologia general de textos administratius i establir una adequada correspondència entre el tipus de text i cada activitat administrativa.
  • Característiques d'estil (objectivitat, claredat, precisió, simplicitat i formalitat).
  • Funcions i característiques de diversos textos administratius.
 • Comprendre el contingut i analitzar les parts principals i els elements bàsics d'un text administratiu.
  • Marc legal.
  • Disposició de cada tipus de text.
  • Ordre de la informació.
  • Terminologia i fraseologia.
  • Abreviacions.

2. SUGGERIMENTS I ACTIVITATS RECOMANADES:

 • Llegir textos administratius.
 • Entendre i ordenar correctament els diversos fragments d'un text.

Subir

ÀREA D'EXPRESSIÓ ESCRITA

1. HABILITATS. Elaborar els textos administratius més usuals amb correcció, coherència i adequació al tipus de text i a la situació comunicativa.

 • Ordenar i cohesionar les diverses parts del text d'acord amb el contingut i l'estructura convencional de cada tipus de text.
  • Disposició del text.
  • Ordre de la informació.
  • Enllaços (preposicions, conjuncions, fraseologia, puntuació...)
  • Recursos de substitució (pronoms, sinònims...)
 • Adequar el text a la situació comunicativa, tenint en compte la relació emissor-receptor, el contingut (seleccionar la informació necessària), la intencionalitat (refusar, agrair...) i el to (intransigent, cordial, distant...).
  • Adequació del registre i del contingut.
  • Els tractaments.
  • Precisió terminològica i fraseològica.
 • Redactar correctament els documents administratius més usuals.
  • La sol·licitud i la petició
  • El plec de descàrrecs
  • El recurs
  • La notificació
  • El certificat
  • El saluda, la invitació i la citació
  • La convocatòria
  • L'anunci
  • L'edicte i el ban
  • La nota interior
  • L'ofici
  • La diligència
  • L'informe
  • La resolució
  • L'acta
  • La carta
  • El contracte
  • El conveni
  • La declaració jurada
  • El currículum

2. SUGGERIMENTS I ACTIVITATS RECOMANADES:

 • Practicar la redacció dels documents administratius més usuals.
 • Familiaritzar-se amb el registre administratiu.
 • Enviar sol·licituds a l'ajuntament.
 • Enviar cartes als diaris locals.
 • Fer el currículum personal.

Subir

ÀREA DE DOMINI PRÀCTIC DEL SISTEMA LINGÜÍSTIC

1. HABILITATS. Usar correctament els recursos lingüístics, especialment els que afecten directament el llenguatge administratiu.

 • Conéixer els conceptes bàsics en què es fonamenta el llenguatge administratiu valencià i el seu referent històric.
  • El llenguatge administratiu: concepte i caracterització.
  • Nivells i registres del llenguatge.
  • Característiques del llenguatge administratiu.
  • L'estil administratiu.
  • Tradició i vigència del llenguatge administratiu valencià.
  • La influència d'altres llengües.
  • El marc legal actual.
  • Normes internacionals del llenguatge administratiu.
 • Conéixer els continguts corresponents al nivell de grau mitjà de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià i especialment els següents:
  • Les majúscules i les minúscules.
  • Els signes de puntuació i altres signes gràfics.
  • La divisó del text.
  • Signes gràfics: els parèntesis, els claudàtors, la barra inclinada, el guió, les cometes.
  • La puntuació: la coma, el punt i coma, el punt, els punts suspensius, els dos punts.
  • Els signes d'interrogació i d'admiració o exclamació.
  • Signes intercanviables.
  • Contacte de signes.
  • Les abreviacions.
  • Les abreviatures.
  • Les sigles i els acrònims.
  • Els símbols.
  • El tractament personal i el tractament protocol·lari.
  • Les indicacions de quantitat.
  • Els numerals: cardinals, ordinals, partitius, col·lectius, múltiples.
  • Els quantitatius.
  • Els indefinits.
  • Locucions adjectives de quantitat.
  • Adverbis de quantitat.
  • Locucions adverbials i frases fetes.
  • Vocabulari.
  • Les indicacions de temps.
  • Els dies de la setmana.
  • Els mesos.
  • Els anys.
  • Les hores.
  • La data.
  • Vocabulari i expressions temporals.
  • Les indicacions de lloc.
  • L'ús de l'article.
  • L'ús de les preposicions a i en.
  • L'adreça.
  • Vocabulari i expressions de lloc.
  • Morfosintaxi nominal, pronominal i verbal.
  • La frase, l'ordre lògic.
 • Terminologia i fraseologia administratives.

2. SUGGERIMENTS I ACTIVITATS RECOMANADES:

 • Familiaritzar-se amb la puntuació de textos administratius.
 • Conéixer la terminologia i la fraseologia típiques dels textos administratius.
 • Relacionar la terminologia administrativa amb les definicions corresponents.
 • Buscar sinònims de paraules i expressions que apareguen en textos administratius.
 • Buscar les abreviacions corresponents a determinades paraules.
 • Relacionar frases amb els nexes necessaris.
 • Identificar el text administratiu que correspon a cada situació determinada.

Subir